Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége

”CURATE INFIRMOS ET PREDICATE EVANGELIUM”

„GYÓGYÍTSD A BETEGEKET, ÉS HIRDESD AZ EVANGÉLIUMOT”

http://www.kamilorvos.hu

http://www.kamilorvos.com

 

1036 Budapest, Lajos u. 168.

    http://www.peterpalplebania.hu/index.html

           

CRUX FIRMAT MITEM, MITIGAT FORTEM

A kereszt erősíti a szelídet, és szelídíti az erőset!

  1.  Kik vagyunk

        2.  Mit akarunk?

        3.  Mit adunk?

        4.  Milyen forrásból táplálkozik a munkánk

        5.  Kik a példaképeink?

        6.  Lellisi Szent Kamillról

        7 Szervezeti felépítésünk

        8 Mit kérünk?

        9   Elérhetőségünk

        10.  In memoriam: P. Dr. ANTON GOTS kamilliánus szerzetesről

        11. Eseménynaptár.

12. Heti lelki útravaló    2019. május 26. Húsvét 6. vasárnapja.

                                          

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

A Mária Rádió 2019. január 26.-án szombaton közvetítette a Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Közösség szervezésében megtartott Szent Agáta misét. Meghallgatható az alábbi linken https://youtu.be/phhgFvhoE5g

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

P. György Alfréd: a kamilliánusok és Ferenc pápa találkozójáról.

 

Március 18-án a kamilliánus lelkiségből inspirálódó közösségek tagjait fogadta Ferenc pápa az Apostoli Palota Kelemen termében. A Szentatyával való találkozásról György Alfréd MI, a kamilliánus rend osztrák tartományának generális delegátusa, tartományi elöljáró tájékoztatta a Magyar Kurír szerkesztőségét. Gátas Judit/Magyar Kurír

A teljes riport az alábbi helyen olvasható:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gyongedseg-keresztenyseg-lenyege-gyorgy-alfred-kamillianusok-es-ferenc-papa-talalkozojarol

 

Fotó: Camilliani.org; Vatican Insider

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Köszönjük a rendezvényeinken való részvételt!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

HIMNUSZ SZENT KAMILLHOZ

 

A jó haláI atyai közt

szentségben jársz elől, Kamill

Békesség jelzi útjaid,

tudván mit ér a szenvedés.

 

Erény-dús lelked nem kötik

fogolyként múló érdekek.

Egyetlen sebre gyógyulás

neked gyémántnál többet ér.

 

Nehéz idők tanúja vagy,

korunkban példa-hordo,

mikor a részvét messze jár,

s erős helyébe gyönge lép.

 

Munkád, ha épít szíveket,

világ-kísértő gond csitul,

Krisztus szerelmén gyúl a fény,

idő-árnyak közt tiszta j el.

 

Teremtőnk irgalmas Szívén

fohászkodj értünk, Szent Kamill!

Csituljon önzés-áradat,

remenyég váltson csüggedést.

 

Vers: Tóth Sándor, dallam: Hozsanna: 191.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

1. Kik vagyunk?

Olyan katolikus orvosok, orvosnők, gyógyszerészek, terapeuták, lelkigondozók közössége vagyunk, akikben él a hívás, a hála érzése Teremtőnk, Jótevőnk iránt, amely arra késztet, hogy a Tőle szerzett áldást valamilyen módon viszonozzuk. Így a betegek, rászorulók, idősek, korlátozottak gyógyításában eszközt látunk arra, hogy Istent szolgáljuk.

 2. Mit akarunk?

Gyógyító tevékenységünket tudatosan és meggyőződéssel akarjuk végezni, mint Istentől jövő megbízást a ránk bízott szenvedők testi, lelki, szociális gyógyulásáért és Isten szeretetét hivatásunk által a szenvedőknek átadni és bennük jelenvalóvá tenni.

 3. Mit adunk?

 Az ima közössége (egyéni és így a Közösség minden tagja által folyamatosan végzett ima összeolvadása) által bekapcsolódást Isten üdvözítő akaratába: az egyazon szándékra végzett ima, még ha különböző helyeken is mondják azt- hatékonyabb.  A kapcsolattartás közössége által bekapcsolódást a Kamilliánusok* (Katolikus keresztény gyógyítók) életének és hivatásának fő tevékenységébe: a betegekért végzett szolgálatba.  Írott és elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül rendszeres és friss információkat Személyes vagy kommunikációs csatornán keresztül konzultációs lehetőségeket .  Szakmai- kulturális- lelki programokat (könyv, előadás, konferencia, lelkigyakorlat)

 4. Milyen forrásból táplálkozik a munkánk?

 Szaktudásunkból - amelyet lelkiismeretesen mindig az aktuális szinten kívánunk tartani- szellemileg, és lelkileg táplálkozunk  Abból a tudatból, hogy mint teremtmények, istengyermeki méltóságunk van  A ránk bízott szenvedők méltóságának tudatából, akikben Krisztust ismerjük fel és akikkel mind Isten örök látására vagyunk hivatottak  Krisztusi küldetésünk tudatából, hogy gyógyítsuk a betegeket és hirdessük Isten országát  Az Egyházzal való élő kapcsolatunkból a helyi (plébániai) közösségben és a „Curate infirmos”-ban, a „Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közösségé”-ben, amelyet lelki otthonunknak tekintünk.

  5. Kik a példaképeink?

 Első helyen KRISZTUS maga, aki szavaival és tetteivel az abszolút példaképet állítja elénk. Az ő viselkedése a szenvedőkkel és útmutatásai adják nekünk a mértéket gyógyító tevékenységünkhöz. A szentségek vételéből, melyet életének feláldozása által adott nekünk, és amelyet az Eucharistiában ünneplünk, belőle merítünk erőt és éljük meg a vele való közösséget.   Konkrét irányvonalat mutat LELLISI SZT. KAMILL (1550-1614) élete és lelkisége, aki a betegek, betegápoló intézmények és a segítő foglalkozásúak védőszentje, valamint az általa alapított „Betegek szolgái”-nak, a KAMILLIÁNUSOK RENDJE.

  6. Lellisi Szent Kamillról ->

  7. Szervezeti felépítésünk

Ez a közösség a Szentlélek sugallatára, rendi (egyházi) jóváhagyással jött létre és a Kamilliánus Rendhez kapcsolódik, mint szervezeti egységhez. A kapcsolódás a közösség tagjai számára lelkiismereti kötődést jelent.

  8. Mit kérünk?

 Fogadja el a hivatásában (egyéni és szakmai életében) és gyakorolja a „Gyógyítsd a betegeket és hirdesd az Evangéliumot”: CURATE INFIRMOS ET PRAEDICATE EVANGELIUM Szent Kamilli jelmondatot.  Igény és lehetőség szerint rendszeresen végezze el - csatlakozási szándéka kinyilvánítása után – a megküldött imalapról valamelyik, vagy mindegyik imát   Legyen nyitott a lelki és szakmai kapcsolattartásra, szakterületén belül ismeretek átadására.

  9. Elérhetőségünk

1.      Hogyan lehet velünk kapcsolatba kerülni? 1036 Budapest, Lajos u. 168 Tel.: 06/20/429-1515;  

Kamilliánus Rend magyarországi tartomány elérhetősége

A magyarországi központ:
Szent Kamill Rendház és Noviciátus
A közösség nemzetközi központja:
Casa Generalizia - Ministri degli Infermi
P. Dr. Angelo Brusco Superior Generalis
Cím: Piazza della Maddalena, 53; I-00186 Roma; Olaszország

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 I  12.        HETI LELKI ÚTRAVALÓ
2019. május 26. Húsvét 6. vasárnapja.
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Jn 15,26-16,4a
Elmélkedés:
Jézus szavaiból bátorítás és vigasztalás sugárzik a mai evangéliumi szakaszban. Jól tudja, hogy távozása, mennybemenetele után mindkettőre szüksége lesz tanítványainak, hogy tanúságot tudjanak tenni. Az emberi rosszindulat, harag és gyűlölet elől Jézus nem tért ki. Akik szembefordultak vele, nyugodtan rázúdíthatták minden ellenszenvüket. Mivel tanítványaira és követőire a későbbi korokban ugyanez a sors vár, ezért elküldi számukra a Szentlelket. Az eljövendő Lélek három jellemzőjét, három tulajdonságát említi meg. Egyrészt vigasztaló és segítő, mert a nehéz időkben, az üldözések idején nélküle elhagyatottnak éreznék magukat a benne hívők. Másrészt az Igazság Lelkét kapják meg a Szentlélekben, ami azt jelenti, hogy a tanítványok is ugyanazt az igazságot fogják hirdetni, amit Jézus is hirdetett. A Lélek segíti tehát őket abban, hogy valóban Jézus nevében hirdessék az üdvösségre vezető igaz tanítást. Harmadrészt pedig az a lényeges, hogy a Szentlélek az Atya ajándéka. A Lélek az idők végezetéig jelen lesz a világban, élteti az Egyházat, segíti a hívőket és tanúsítja Jézus megváltói küldetését.
A keresztény tanúságtétel célja a hit terjesztése. Az apostoli szolgálat minden korban küzdelmes tevékenység és odaadottságot kíván az embertől. Kész vagyok-e arra, hogy a megváltás művének munkatársa legyek? © Horváth István Sándor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10. 

AZ ALÁBBI LINKEN EGY VIDEO-RIPORT NÉZHETŐ Páter GYÖRGY ALFRÉD ATYÁVAL!

http://www.magnificat.ro/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3695:gy-alfrkamillis-atya&catid=164:szent-kamill

 

Szent Kamill magyar arca – beszélgetés a Kamilliánus Rend magyar központjának új vezetőjével

A Magyarországi Kamilliánus Rend vezetésében személyi változás történt 2010 szeptemberében. Dr. Anton Gots kamilliánus szerzetes hivatalosan is átadta a nyíregyházi rendház vezetését György Alfréd MI kamilliánus szerzetesnek. A Nyíregyházán levő Szent Kamill Rendházat Gots atya alapította 1995-ben. Az átadás óta a rend arculata változott, erről beszélgettünk György Alfréd MI szerzetes atyával, az új házfőnökkel, tartományfőnök helyettessel.

Anton Gots atya emblematikus alakja, alapítója és 15 éven keresztül vezetője volt a kamilliánus kolostornak Magyarországon. A külföldi kapcsolatai révén a betegpasztorációs szolgálat mellett, havonta több tonna kamionnyi adományt osztott szét a térség szegényeinek, ez állandó feladatot is jelentett. Anton atya elment, ez a forrás megszűnt és a ház arculata megváltozott.

* * *

A kamilliánus közösség hivatása a betegek, szenvedők, fogyatékosok, mozgássérültek pasztorációja. Magyarországon 36 Kamilliánus Család van, Erdélyben 9, Ukrajnában 1 és a volt  Jugoszláviában is 1. 1995. júliusától Nyíregyházán kórházi lelkigondozást és a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegyében betegpasztorációs referensi tevékenységet végeznek.

György Alfréd 1975. április 22-én született Csíkszentdomonkoson. Tanulmányait szülőfalujában, valamint Gyergyószentmiklóson végezte. A középiskola évek befejezése után iskola könyvtárosként dolgozott. 1996-ban lépett be a kamilliánus rendbe, 2006-ban tette le örök fogadalmát Nyíregyházán a kamilliánus kolostorban. Még ebben az évben diakónussá szentelték Bécsben a Borromeo Szent Károly templomban, 2007-ben pedig pappá szentelték Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban. Szentelése után egy évig Bécsben a Lainz-i kórházban szolgált, mint kórházlelkész. A következő egy évet Budapest Pestszentlőrincen töltötte, ahol a Kárpát-medencei Kamilliánus Családok lelki gondozásával bízták meg, és hivatás pasztorációban is végzett szolgálatot. 2010 szeptemberétől Bécsben szolgált a tartományfőnökségen. 2010-ben elvégezte a novícius mesterképzőt, és még ebben az évben átvette a nyíregyházi rendház vezetését.

   -> P. Anton Gots atya 50 éves szerzetesi munkássága, élete  In memoriam: 80 éves korában elhunyt P. Anton Gots.

A Kamilliánus Orvosok és segítő foglalkozásúak Közösségi ügyvivő: Dr. Végh György e-mail cím: veghkaracs@axelero.hu

 

Meghívjuk Önt találkozóinkra az Önhöz legközelebbi helyi csoportba. Folyamatos kapcsolatot tarthat velünk közösségünk tagjain és elektronikus postacímünkön keresztül.

FIGYELEM! Tisztelettel felkérjük a Curate infirmos Közösség Tagjait, hogy a gyógyítás, ápolás, egészségügyi feladatok során felmerülő problémás eseteikről, a gyógyító tevékenység során alkalmazott "lelki-gondozói praktikáikról" legyenek kedvesek írni a megadott e-mail címre, hogy ezeket megoszthassuk Tagtársainkkal is!

RAJTUNK MÚLIK, HOGY ÉLŐVÉ TUDJUK-E TENNI KÖZÖSSÉGÜNKET!!

Kedves Tagtársak!

Betegeinkhez bármikor (éjjel - nappal) az alábbi telefonon hívhatunk, és hívjunk katolikus papot - szükség esetén: 213-96-20

24 órás Katolikus Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat Budapest Kórházaiban!

A kórházban tartózkodó, súlyosan beteg emberhez kérésére katolikus pap hívható, hogy meglátogassa és megerősítse Krisztus szentségeivel. Eszméletét vesztett beteghez a legközelebbi hozzátartozó kérésére hívható a lelkipásztor. Éjjel-nappal hívható telefonszám: 213-96-20 Szervezi: a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség Cím: Országos Onkológiai Intézet, 1122.Bp. Ráth Gy.u.7-9. Tel: 224-8640; e-mail: bkkl@vipmail.hu

e-mail: veghkaracs@axelero.hu

   Kapcsolódó webhelyeink és társ-szervezetek: katolikus.hu  A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete ->http://www.szentlukacs.hu/    -> Szent Lukácsról

11. Eseménynaptár, rendezvényeink, 2016 évben

Honlapunkon - amelyet lelkiismeretesen mindig az aktuális eseményekkel kívánunk karban tartani –rendszeresen felhívjuk kedves látogatóink és tagjaink figyelmét programjainkra, és más közösségi rendezvényekre.

A kórházak Isten házaiként jöttek létre

Piero Gheddo a Zeniten ismerteti Francesco Agnoli kórházak történetéről szóló kötetét (Isten házai, emberek kórházai – Miért, mi módon és hol jöttek létre a kórházak?) A könyv dokumentumokkal illusztrálva, mégis olvasmányos módon írja le, hogy a kórházak a keresztények kezdeményezésére jöttek létre, Jézus szavainak ösztönzésére, a szeresd felebarátodat, mint önmagadat evangéliumi tanítás nyomán. Gheddo fontosnak tartja, hogy ne feledkezzünk meg erről a tényről napjainkban sem, amikor sokan tagadják Európa keresztény gyökereit. 

Maga az orvostudomány ugyan a görög-római világban született meg, de ott nem voltak kórházak, és az orvosok főként a teljes jogú állampolgárokat gyógyították, közülük is csak azokat, akik biztosan meggyógyulhattak. A betegek mindenkire kiterjedő, módszeres gyógyítása a kereszténységhez fűződik, Konstantinusz megtérése után jöttek létre az első kórházak a szerzetesrendek fennhatósága alatt.

Az első ismert kórházat 390-ben Fabiola alapította Rómában. Fabiola római patríciuscsaládból származott, megtért és a karitatív szolgálatnak szentelte életét. Az orvostörténész Haeger így ír erről: „Fabiola magával vitt az utcáról minden beteget, személyesen foglalkozott a nyomorultakkal, az éhínség és a betegségek áldozataival.” A középkorban számtalan kórház jött létre, általában a kolostorok épületeiben, és Domus Dei, vagyis Isten háza volt a nevük, illetve Franciaországban Hotel-Dieu, ahogyan még ma is nevezik a nagyobb gyógyító intézményeket.

A kórházak, a betegek gyógyítása a hitből született meg, mert a szegény és beteg embert a szenvedő Krisztussal azonosították. A középkori orvoslás történetéről szóló könyvekben olvashatjuk, hogy a polgári hatóságok nem foglalkoztak a betegek módszeres gyógyításával, a kolostorokban működő gyógyító központok viszont „nem csupán kórházak voltak, hanem oktatással is foglalkoztak, oda jártak azok a fiatalok, akik orvosi ismereteket akartak tanulni a görög és latin kéziratokból, amelyeket féltve őriztek azokban az apátságokban, ahová gyógyulni mentek a betegek.” A szerzetesek tanították az orvoslást. Megkülönböztették a természetfeletti gyógyítást, vagyis a lélek betegségeinek kezelését és a természetes gyógyítást, vagyis a betegek gyógyítását, az orvostudomány tanulmányozását és oktatását.

A kórházak a modern korban is az egyház kezdeményezésére jöttek létre. Olaszország élen járt ezen a területen, Bologna, Padova, Róma évszázadokon keresztül egész Európa számára központi hely volt. Még Luther is elismerően nyiltakozott a római kórházakról: „Becsületes, lefátyolozott nővérek jönnek mindennap, szolgálják a szegényeket, majd hazamennek. Láttam Firenzében is, milyen nagy gondot fordítanak a kórházakra.”

A kórházak születésének teológiai okai című fejezetben Agnoli rámutat arra, miért az egyház berkeiben jöttek létre a kórházak. Három okot sorol fel.
-    Csak a kereszténységben lett Isten emberré Krisztusban, aki kinyilatkoztatta Isten jóságát és irgalmát és ránk hagyta a minden ember iránti szeretet parancsát.
-    Földi életében Krisztus a test és a lélek gyógyítója és maga is
szenvedő volt. Ahogyan a középkori teológusok mondták: Christus medicus et infirmus (gyógyító és gyenge Krisztus).
-    A Jézus szenvedéséről való elmélyült meditáció a középkorban rávilágított arra, mi a keresztények kötelessége azok felé, akik bármiféle keresztet hordoznak. Innen ered a gyógyító rendek szabályzatában a Domini nostri pauperes, azaz a mi Urunk szegényeinek szolgái kifejezés.

A szerző végül rávilágít arra is, hogy Európán kívül, Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában az első kórházakat szintén a katolikus és protestáns keresztény missziós rendek alapították, és a keresztény egyházak egészségügyi intézményei ma is nagy szerepet töltenek be sok olyan országban is, ahol a keresztények kisebbségben vannak, mint például Indiában, Bangladeshben, Fekete-Afrikában. Magyar Kurír

MOTTÓ: "Uram! Köszönöm a gyógyulásba vetett hitet!"

" Szívesen imádkozzatok a nap folyamán, többször is. Érezzétek meg, mennyire szükségetek van az imára, és ne féljetek az imával járó erőfeszítéstől. Az imádság kitágítja az ember szívét, hogy befogadhassuk Isten ajándékát, vagyis magát az Urat."          (Boldog Calcuttai Teréz anya)

 

EGY MOSOLY...

Egy mosoly Istenre, tőle jön minden adomány.

Egy mosoly az Atyára mindig egy külön imával, egy mosoly a Szentlélekre.

Egy mosoly Jézusra, akivel a szentmisén, a szentáldozásban, a látogatásokban találkozunk.

Egy mosoly az Istenanyára, akinek példájára kell alakítanunk életünket.

Egy mosoly őrangyalunkra, mert őt Isten adta nekünk, hogy az égbe vezessen.

Egy mosoly szüleinkre, testvéreinkre, hogy az öröm fáklyái legyünk.

Egy mosoly mindazokra, akikkel az Úr a nap folyamán találkoznunk enged.

        Részlet Szent Gianna Beretta imájából           

    Tájékoztatók, események

Szent Kamill lett a mentők védőszentje    Felavatták Szent Kamill szobrát a Horvátzsidány melletti egyedülálló szoborparkban. Ő lett a mentők védőszentje.

   13.   LELKI  HÉTKÖZNAPI ÚTRAVALÓ

MOTTÓ:

" Szívesen imádkozzatok a nap folyamán, többször is. Érezzétek meg, mennyire szükségetek van az imára, és ne féljetek az imával járó erőfeszítéstől. Az imádság kitágítja az ember szívét, hogy befogadhassuk Isten ajándékát, vagyis magát az Urat."   (Boldog Calcuttai Teréz anya)

Szent József műhelyében

Megpihent Szent József, gyaluját lerakta,

hulló verejtékét kötényének adta.

Gondjait számlálva maga elé nézett,

mikor a kis Jézus csendesen belépett.

Valamit keresett lécek alá bújva,

óvatosan nehogy megsérüljön újja.

Két kis fadarab lett türelmének bére...

/nem tudta mitől lett hevesebb a vére!/

Letérdelt a földre szöggel, kalapáccsal

ahogy tette azt már oly sokszor az áccsal...

Mit készít magának: falovat, vagy kardot?

Nem. A szorgos kis kéz egy keresztet tartott!

József sóhajtása törte meg a csendet,

Titkolva keményen, hogy mily nagyon szenved.

Megcsókolta Jézust némán, könnyes szemmel,

Ki megváltást hoz majd fényes győzelemmel!

Greschner Györgyi ©(author), 2010.

Jó ha tudjuk és tudatosítjuk: "Isten sohasem ajándékoz önmagánál kevesebbet." (Szent Ágoston)

Loyolai Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem.                                                                                   
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
És juttass magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged mindörökkön örökké. Ámen.

109 éve született Szent Teréz anya

Miként a kétezer évvel ezelőtt született Jézus a szeretet királya, csodatevő, gyógyító apostola volt, úgy szolgálta végig krisztusi szellemben, a szeretet misszionáriusaként a XX. század utolsó kétharmadát Kalkuttai Szent Teréz, Teréz anya.

Teréz anya Agnes Gonxha Bojaxhiuk néven látta meg a napvilágot 1910. augusztus 27-én Üszküb (ma Szkopje) városában. A Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusainak rendjéhez ma már négyezer apáca és négyszáz szerzetes tartozik, tevékenységüket hárommillió önkéntes segíti. Öt földrész csaknem százötven országában – hazánkban is – jelen vannak, gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket. Teréz anya boldoggá avatása 2003-ban volt. 2016. szeptember 4.-én Ferenc pápa a szentek sorába emelte.

                                Teréz anya:
                                    Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
                               Az élet élet - éljed!
 

Teréz anya tiszteletére avattak emléktáblát Budapesten

2016. szeptember 3. szombat 22:00

A Teréz anya harminc évvel ezelőtti látogatására emlékeztető táblát a szeptember 3-i, első szombati szentmise után áldotta meg a főváros XII. kerületében levő városmajori Jézus Szíve-templomban Erdő Péter bíboros. Boldog Kalkuttai Terézt szeptember 4-én avatta szentté Ferenc pápa Rómában.

Szent Teréz imája:
'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZENT FERENC IMÁJA

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé,

hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,

ahol egyenetlenség, oda egyetértést,

ahol tévedés, oda igazságot,

ahol kétely, oda hitet,

ahol kétségbeesés, oda reményt,

ahol árnyék, oda fényt,

ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni

minthogy vigaszra várjak.

Inkább én törekedjem megértésre,

minthogy megértést óhajtsak.

Inkább én szeressek, minthogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat,

és ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak,

és ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre. Amen.

(szöveg változat) 

Uram, tégy engem a te békédnek eszközévé!

Add, hogy: hol a gyűlölet tombol, oda a szeretet vigyem.

Ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem.

Ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem.

Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem.

Ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem.

Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem.

Ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömöt vigyem.

Ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem.

Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!

    14.   Szent Pál év    2008 - 2009 (archív anyag)

A SZERETET HIMNUSZA ( I. Kor. 13, 1-14, 1)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET.

Törekedjetek a szeretetre!

   15. A Biblia Éve – 2008 - 2009. (archív anyag)

         A Papok Éve - 2009 - 2010. (archív anyag) http://papsageve.katolikus.hu

                   A Családok Éve - 2011-> lásd a Püspöki Konferencia levele, 2010.12.26.

            http://www.csaladeve.hu/

        

-------------------------------------------------------------------------------
Egyéb aktualitásokhoz:

Dalszöveg https://www.youtube.com/watch?v=nuvbB6S5OPg

Mert a haza nem eladó.
Ezüst pénzre sem váltható.
Mert a haza lelked része,
Határait beléd véste
Ezer éve,
Ezer éve a hit.

Mert a haza kereszted is.
Betlehemi csillagod is.
Hiába tiporták hadak él,
Hiába tiporták hadak él.
Mert a haza
Mert a haza
Te magad vagy.

 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni
(részlet)

Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
Magasba vágyva tengni egyre lent,
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj...

... Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek.
De dönt? harcra nem elég erősnek...
 

... De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...

 

16. Mária Rádió      -> Mária rádió elő adás hallgatása

Ajánljuk figyelmébe minden kedves Tagtársunknak, hogy az FM 94,2 hullámhosszon elérhető - akár autóban is hallható!

A MÁRIA RÁDIÓ előadásairól bővebbet a Plébániákon (műsorfüzet), valamint a www.mariaradio.hu honlapon olvashatunk!

        Egyéb eseményekről -> Árpád házi Szent Kinga

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten áldása kísérje Önt és munkáját!

 

Utolsó frissítés: 2019.05.27.

 

http://www.kamilorvos.com    Honlap szerkesztő: Kovács Zoltán: zpkovacs@gmail.com