Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége

”CURATE INFIRMOS ET PREDICATE EVANGELIUM”

„GYÓGYÍTSD A BETEGEKET, ÉS HIRDESD AZ EVANGÉLIUMOT”

http://www.kamilorvos.hu

http://www.kamilorvos.com

 

1036 Budapest, Lajos u. 168.

    http://www.peterpalplebania.hu/index.html

           

CRUX FIRMAT MITEM, MITIGAT FORTEM

A kereszt erősíti a szelídet, és szelídíti az erőset!

 

A Kamiliánusok római honlapja: https://www.camilliani.org/en/

 

  1.  Kik vagyunk

        2.  Mit akarunk?

        3.  Mit adunk?

        4.  Milyen forrásból táplálkozik a munkánk

        5.  Kik a példaképeink?

        6.  Lellisi Szent Kamillról

        7 Szervezeti felépítésünk

        8 Mit kérünk?

        9   Elérhetőségünk

        10.  In memoriam: P. Dr. ANTON GOTS kamilliánus szerzetesről

        11. Eseménynaptár.

             2019. június 30-án 11 órakor tartotta az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia ünnepi miséjét. A szentmisét Dr. Cserháti Ferenc püspök celebrálta.

 

12. Heti lelki útravaló    2019. augusztus 15.  Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

                                           2019. augusztus 18. Évközi 20. vasárnap.

                                          

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

P. György Alfréd: a kamilliánusok és Ferenc pápa találkozójáról.

 

Március 18-án a kamilliánus lelkiségből inspirálódó közösségek tagjait fogadta Ferenc pápa az Apostoli Palota Kelemen termében. A Szentatyával való találkozásról György Alfréd MI, a kamilliánus rend osztrák tartományának generális delegátusa, tartományi elöljáró tájékoztatta a Magyar Kurír szerkesztőségét. Gátas Judit/Magyar Kurír

A teljes riport az alábbi helyen olvasható:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-gyongedseg-keresztenyseg-lenyege-gyorgy-alfred-kamillianusok-es-ferenc-papa-talalkozojarol

 

Fotó: Camilliani.org; Vatican Insider

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Köszönjük a rendezvényeinken való részvételt!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

HIMNUSZ SZENT KAMILLHOZ

 

A jó haláI atyai közt

szentségben jársz elől, Kamill

Békesség jelzi útjaid,

tudván mit ér a szenvedés.

 

Erény-dús lelked nem kötik

fogolyként múló érdekek.

Egyetlen sebre gyógyulás

neked gyémántnál többet ér.

 

Nehéz idők tanúja vagy,

korunkban példa-hordo,

mikor a részvét messze jár,

s erős helyébe gyönge lép.

 

Munkád, ha épít szíveket,

világ-kísértő gond csitul,

Krisztus szerelmén gyúl a fény,

idő-árnyak közt tiszta j el.

 

Teremtőnk irgalmas Szívén

fohászkodj értünk, Szent Kamill!

Csituljon önzés-áradat,

remenyég váltson csüggedést.

 

Vers: Tóth Sándor, dallam: Hozsanna: 191.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

1. Kik vagyunk?

Olyan katolikus orvosok, orvosnők, gyógyszerészek, terapeuták, lelkigondozók közössége vagyunk, akikben él a hívás, a hála érzése Teremtőnk, Jótevőnk iránt, amely arra késztet, hogy a Tőle szerzett áldást valamilyen módon viszonozzuk. Így a betegek, rászorulók, idősek, korlátozottak gyógyításában eszközt látunk arra, hogy Istent szolgáljuk.

 2. Mit akarunk?

Gyógyító tevékenységünket tudatosan és meggyőződéssel akarjuk végezni, mint Istentől jövő megbízást a ránk bízott szenvedők testi, lelki, szociális gyógyulásáért és Isten szeretetét hivatásunk által a szenvedőknek átadni és bennük jelenvalóvá tenni.

 3. Mit adunk?

 Az ima közössége (egyéni és így a Közösség minden tagja által folyamatosan végzett ima összeolvadása) által bekapcsolódást Isten üdvözítő akaratába: az egyazon szándékra végzett ima, még ha különböző helyeken is mondják azt- hatékonyabb.  A kapcsolattartás közössége által bekapcsolódást a Kamilliánusok* (Katolikus keresztény gyógyítók) életének és hivatásának fő tevékenységébe: a betegekért végzett szolgálatba.  Írott és elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül rendszeres és friss információkat Személyes vagy kommunikációs csatornán keresztül konzultációs lehetőségeket .  Szakmai- kulturális- lelki programokat (könyv, előadás, konferencia, lelkigyakorlat)

 4. Milyen forrásból táplálkozik a munkánk?

 Szaktudásunkból - amelyet lelkiismeretesen mindig az aktuális szinten kívánunk tartani- szellemileg, és lelkileg táplálkozunk  Abból a tudatból, hogy mint teremtmények, istengyermeki méltóságunk van  A ránk bízott szenvedők méltóságának tudatából, akikben Krisztust ismerjük fel és akikkel mind Isten örök látására vagyunk hivatottak  Krisztusi küldetésünk tudatából, hogy gyógyítsuk a betegeket és hirdessük Isten országát  Az Egyházzal való élő kapcsolatunkból a helyi (plébániai) közösségben és a „Curate infirmos”-ban, a „Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közösségé”-ben, amelyet lelki otthonunknak tekintünk.

  5. Kik a példaképeink?

 Első helyen KRISZTUS maga, aki szavaival és tetteivel az abszolút példaképet állítja elénk. Az ő viselkedése a szenvedőkkel és útmutatásai adják nekünk a mértéket gyógyító tevékenységünkhöz. A szentségek vételéből, melyet életének feláldozása által adott nekünk, és amelyet az Eucharistiában ünneplünk, belőle merítünk erőt és éljük meg a vele való közösséget.   Konkrét irányvonalat mutat LELLISI SZT. KAMILL (1550-1614) élete és lelkisége, aki a betegek, betegápoló intézmények és a segítő foglalkozásúak védőszentje, valamint az általa alapított „Betegek szolgái”-nak, a KAMILLIÁNUSOK RENDJE.

  6. Lellisi Szent Kamillról ->

  7. Szervezeti felépítésünk

Ez a közösség a Szentlélek sugallatára, rendi (egyházi) jóváhagyással jött létre és a Kamilliánus Rendhez kapcsolódik, mint szervezeti egységhez. A kapcsolódás a közösség tagjai számára lelkiismereti kötődést jelent.

  8. Mit kérünk?

 Fogadja el a hivatásában (egyéni és szakmai életében) és gyakorolja a „Gyógyítsd a betegeket és hirdesd az Evangéliumot”: CURATE INFIRMOS ET PRAEDICATE EVANGELIUM Szent Kamilli jelmondatot.  Igény és lehetőség szerint rendszeresen végezze el - csatlakozási szándéka kinyilvánítása után – a megküldött imalapról valamelyik, vagy mindegyik imát   Legyen nyitott a lelki és szakmai kapcsolattartásra, szakterületén belül ismeretek átadására.

  9. Elérhetőségünk

1.      Hogyan lehet velünk kapcsolatba kerülni? 1036 Budapest, Lajos u. 168 Tel.: 06/20/429-1515;  

Kamilliánus Rend magyarországi tartomány elérhetősége

A magyarországi központ:
Szent Kamill Rendház és Noviciátus
A közösség nemzetközi központja:
Casa Generalizia - Ministri degli Infermi
P. Dr. Angelo Brusco Superior Generalis
Cím: Piazza della Maddalena, 53; I-00186 Roma; Olaszország

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 I  12.        HETI LELKI ÚTRAVALÓ
2019. augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
M
ária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:
A remény jele
A templomi ábrázolásokon, festményeken és szobrokon sokféle formában találkozunk Jézus édesanyjának, Máriának alakjával. Egyházunk liturgikus életében megemlékezünk életének eseményeiről, szeplőtelen fogantatásától kezdve mennybevételéig, s ezek az események Jézushoz kötődnek, s ezért rá irányítják figyelmünket. Jézus édesanyja iránti tiszteletünk megmutatkozik a májusi Mária-litániákban, a rózsafüzér imádkozásában és sok más vallási cselekedetben. Mária személye itt áll tehát a szemünk előtt, hozzánk lép, megfogja kezünket, hogy fiához, Jézushoz vezessen minket. Valahányszor felé irányul tiszteletünk, nem imádjuk őt, hiszen a tiszteletnek ez a legmagasabb formája egyedül Istent illeti meg, hanem védelmét kérjük jelen életünkre és segítségét kérjük, hogy a mennyországba jussunk.
Sajnos korunkban is megtapasztalható bizonyos tartózkodás, távolságtartás a máriás imamódoktól, mert napjaink állandóan siető embere hosszúnak tartja ezeket az imádságokat. Reménykeltő viszont az a tapasztalat, hogy az idősek mellett a fiatalok is megérzik a máriás lelkület lényegét és rátalálnak például a rózsafüzérre, mint az imádkozás tiszta forrására. Mária személyében mindannyian felfedezhetjük emberi törekvéseink előképét: szeretnénk megnyílni Isten akarata előtt, életünket az Isten és az emberek szolgálatába állítani és földi életünk végén szeretnénk eljutni a mennybe, az örökkévalóságba. Mária élete erre mutat nekünk példát és személye ehhez nyújt segítséget. Egész életében, annak kezdetétől végéig megmutatkozik a mindenható Isten különleges áldása.
A mai napon Mária mennybevételét ünnepeljük, amelyet a magyar hagyomány Nagyboldogasszonynak nevez. Isten az ő földi létezésének végét különleges módon szentelte meg, amely olyan kiváltság, amelyben rajta kívül senki sem részesült. A katolikus tanítás így fogalmazza meg ezt a hittitkot, hitigazságot: Mária földi életének befejezése után testével, lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ez a megfogalmazás nem akarja eldönteni azt a kérdést, hogy milyen módon fejeződött be Mária földi élete, azaz halállal vagy más módon, de kifejezi, hogy a megdicsőülés Jézus anyjának lelkére és testére egyaránt vonatkozik. Hitünk szerint Mária eljutott oda, ahová törekedni minden ember kötelessége, Isten kegyelméből eljutott a mennyországba, ahová reményünk szerint mi is eljuthatunk földi életünk és halálunk után. Mária elveszíthetetlenül birtokolja az üdvösséget, amelyre Isten minden embert meghív, s amelyet nem a magunk érdeméből, hanem Krisztus megváltó kereszthalálának és irgalmának köszönhetően nyerünk el az üdvözítő Isten szándéka szerint. A szóhasználat nagyon fontos: Jézus esetében mennybemenetelről beszélünk, ezt ünnepeljük a húsvét utáni negyvenedik napon, Mária esetében viszont mennybevételt mondunk, mert őt Isten vette fel a mennyország dicsőségébe.
Mária megdicsőülése erősíti bennünk a bizalmat: ha Máriához hasonlóan mi is megnyílunk Isten kegyelme és üdvözítő akarata számára, akkor eljutunk az üdvösségre. A mennybe felvett Szűzanya a remény jele, a remény csillaga, amely azt üzeni nekünk, hogy elérhető a mennyország örökké tartó boldogsága. © Horváth István Sándor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. augusztus 15. Évközi 20. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” Lk 12,49-53

Elmélkedés:
Az ellentmondás jele
Negyven nappal Jézus születése után, a jeruzsálemi templomban való bemutatás alkalmával, jelen volt egy Simeon nevű idős férfi, aki Istent magasztalta azért, hogy megláthatta és karjába vehette a világ Üdvözítőjét, Jézust. Simeon ezt mondta ekkor Máriának, Jézus anyjának: „Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak” (Lk 2,34). E jövendölés beteljesedése végighúzódik Jézus nyilvános működésének egész idején, kezdve a názáretiek elutasításától, amikoris a zsinagógában mondott beszéde miatt le akarják őt taszítani a hegyről (vö. Lk 4,14-30), egészen elítéléséig és keresztre feszítéséig. Bár az evangélisták igyekeznek mindvégig a jó példával szolgáló találkozásokat bemutatni, nem hallgatnak azokról az esetekről sem, amikor Jézus megtapasztalja a visszautasítást. További példa erre, hogy az élő kenyérről, az ő testéről, mint az örök élet kenyeréről mondott beszéde után sokan elhagyják tanítványai közül, mondván: „Kemény beszéd ez! Ki hallgatja!” (Jn 6,60). És ott vannak az írástudók és farizeusok, akik vitákat kezdeményeznek vele, próbára teszik törvényismeretét és helytelennek tartják törvényértelmezését, számon kérik cselekedeteit. A meg nem értés és hamis várakozások legszomorúbb példája Júdás esete, aki elárulja Mesterét. Árulása után pedig Jézus halálra elítélésében és keresztre feszítésében éri el csúcspontját az emberi gonoszság, Isten Fiának elutasítása. A Messiás elutasítását Szent János evangélista egyébként rögtön írásának bevezetésében előrevetíti: Jézus az igazi világosság, aki a világba jött, de „a világ nem ismerte fel őt, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,10-11).
Ezek a példák megvilágítják annak a jézusi kijelentésnek a helyes értelmét, amit a mai evangéliumban olvasunk. Jézus ezt mondja saját küldetéséről: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” Majd azzal folytatja, hogy nem békét, hanem szakadást hoz a földre. Nem úgy kell ezt értenünk, mintha a szakadás volna Jézus szándéka és azt akarná, hogy egymással szembeforduljanak a nemzetek, az emberek és a családtagok, hanem sajnos ezt eredményezi az ő személye. Tanítását egyesek elfogadják, mások elutasítják. Vannak, akik jó szívvel hallgatják, mások hitetlenül elengedik a fülük mellett. Így volt ez a bibliai időkben és ugyanez ismétlődik meg a történelem folyamán számos esetben. Ha az Egyház történelme folyamán nem tapasztalná meg az elutasítást, az üldözést és a gyűlöletet, ez annak volna a biztos jele, hogy letért a krisztusi útról. Ha az igehirdetők nem találkoznának azzal, hogy szavaik süket fülekre találnak, akkor ez annak volna a biztos jele, hogy eltértek attól az igazságtól, aminek hirdetésére megbízást kaptak. Ha nem volnának üldözések és nem volnának vértanúk Egyházunkban, akik hitükért készek életüket is feláldozni, ez annak volna a biztos jele, hogy valójában nem az igaz és üdvözítő hit, hanem valamilyen más, hamis eszme szolgálatában állnak. Tudomásul kell vennünk, hogy nem csak Isten, hanem a gonosz is hatással van az emberek életére, és mindenki szabadságának és felelősségének tudatában dönt arról, hogy kinek akar engedelmeskedni. A világban a búzával együtt növekszik a konkoly, a gyomnövény is. Nem feladatunk annak megítélése, hogy ki melyik oldalon áll, hanem Isten országát, a szeretet közösségét kell építenünk. © Horváth István Sándor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10. 

AZ ALÁBBI LINKEN EGY VIDEO-RIPORT NÉZHETŐ Páter GYÖRGY ALFRÉD ATYÁVAL!

http://www.magnificat.ro/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3695:gy-alfrkamillis-atya&catid=164:szent-kamill

 

Szent Kamill magyar arca – beszélgetés a Kamilliánus Rend magyar központjának új vezetőjével

A Magyarországi Kamilliánus Rend vezetésében személyi változás történt 2010 szeptemberében. Dr. Anton Gots kamilliánus szerzetes hivatalosan is átadta a nyíregyházi rendház vezetését György Alfréd MI kamilliánus szerzetesnek. A Nyíregyházán levő Szent Kamill Rendházat Gots atya alapította 1995-ben. Az átadás óta a rend arculata változott, erről beszélgettünk György Alfréd MI szerzetes atyával, az új házfőnökkel, tartományfőnök helyettessel.

Anton Gots atya emblematikus alakja, alapítója és 15 éven keresztül vezetője volt a kamilliánus kolostornak Magyarországon. A külföldi kapcsolatai révén a betegpasztorációs szolgálat mellett, havonta több tonna kamionnyi adományt osztott szét a térség szegényeinek, ez állandó feladatot is jelentett. Anton atya elment, ez a forrás megszűnt és a ház arculata megváltozott.

* * *

A kamilliánus közösség hivatása a betegek, szenvedők, fogyatékosok, mozgássérültek pasztorációja. Magyarországon 36 Kamilliánus Család van, Erdélyben 9, Ukrajnában 1 és a volt  Jugoszláviában is 1. 1995. júliusától Nyíregyházán kórházi lelkigondozást és a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegyében betegpasztorációs referensi tevékenységet végeznek.

György Alfréd 1975. április 22-én született Csíkszentdomonkoson. Tanulmányait szülőfalujában, valamint Gyergyószentmiklóson végezte. A középiskola évek befejezése után iskola könyvtárosként dolgozott. 1996-ban lépett be a kamilliánus rendbe, 2006-ban tette le örök fogadalmát Nyíregyházán a kamilliánus kolostorban. Még ebben az évben diakónussá szentelték Bécsben a Borromeo Szent Károly templomban, 2007-ben pedig pappá szentelték Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban. Szentelése után egy évig Bécsben a Lainz-i kórházban szolgált, mint kórházlelkész. A következő egy évet Budapest Pestszentlőrincen töltötte, ahol a Kárpát-medencei Kamilliánus Családok lelki gondozásával bízták meg, és hivatás pasztorációban is végzett szolgálatot. 2010 szeptemberétől Bécsben szolgált a tartományfőnökségen. 2010-ben elvégezte a novícius mesterképzőt, és még ebben az évben átvette a nyíregyházi rendház vezetését.

   -> P. Anton Gots atya 50 éves szerzetesi munkássága, élete  In memoriam: 80 éves korában elhunyt P. Anton Gots.

A Kamilliánus Orvosok és segítő foglalkozásúak Közösségi ügyvivő: Dr. Végh György e-mail cím: veghkaracs@axelero.hu

 

Meghívjuk Önt találkozóinkra az Önhöz legközelebbi helyi csoportba. Folyamatos kapcsolatot tarthat velünk közösségünk tagjain és elektronikus postacímünkön keresztül.

FIGYELEM! Tisztelettel felkérjük a Curate infirmos Közösség Tagjait, hogy a gyógyítás, ápolás, egészségügyi feladatok során felmerülő problémás eseteikről, a gyógyító tevékenység során alkalmazott "lelki-gondozói praktikáikról" legyenek kedvesek írni a megadott e-mail címre, hogy ezeket megoszthassuk Tagtársainkkal is!

RAJTUNK MÚLIK, HOGY ÉLŐVÉ TUDJUK-E TENNI KÖZÖSSÉGÜNKET!!

Kedves Tagtársak!

Betegeinkhez bármikor (éjjel - nappal) az alábbi telefonon hívhatunk, és hívjunk katolikus papot - szükség esetén: 213-96-20

24 órás Katolikus Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat Budapest Kórházaiban!

A kórházban tartózkodó, súlyosan beteg emberhez kérésére katolikus pap hívható, hogy meglátogassa és megerősítse Krisztus szentségeivel. Eszméletét vesztett beteghez a legközelebbi hozzátartozó kérésére hívható a lelkipásztor. Éjjel-nappal hívható telefonszám: 213-96-20 Szervezi: a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség Cím: Országos Onkológiai Intézet, 1122.Bp. Ráth Gy.u.7-9. Tel: 224-8640; e-mail: bkkl@vipmail.hu

e-mail: veghkaracs@axelero.hu

   Kapcsolódó webhelyeink és társ-szervezetek: katolikus.hu  A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete ->http://www.szentlukacs.hu/    -> Szent Lukácsról

11. Eseménynaptár, rendezvényeink, 2016 évben

Honlapunkon - amelyet lelkiismeretesen mindig az aktuális eseményekkel kívánunk karban tartani –rendszeresen felhívjuk kedves látogatóink és tagjaink figyelmét programjainkra, és más közösségi rendezvényekre.

A kórházak Isten házaiként jöttek létre

Piero Gheddo a Zeniten ismerteti Francesco Agnoli kórházak történetéről szóló kötetét (Isten házai, emberek kórházai – Miért, mi módon és hol jöttek létre a kórházak?) A könyv dokumentumokkal illusztrálva, mégis olvasmányos módon írja le, hogy a kórházak a keresztények kezdeményezésére jöttek létre, Jézus szavainak ösztönzésére, a szeresd felebarátodat, mint önmagadat evangéliumi tanítás nyomán. Gheddo fontosnak tartja, hogy ne feledkezzünk meg erről a tényről napjainkban sem, amikor sokan tagadják Európa keresztény gyökereit. 

Maga az orvostudomány ugyan a görög-római világban született meg, de ott nem voltak kórházak, és az orvosok főként a teljes jogú állampolgárokat gyógyították, közülük is csak azokat, akik biztosan meggyógyulhattak. A betegek mindenkire kiterjedő, módszeres gyógyítása a kereszténységhez fűződik, Konstantinusz megtérése után jöttek létre az első kórházak a szerzetesrendek fennhatósága alatt.

Az első ismert kórházat 390-ben Fabiola alapította Rómában. Fabiola római patríciuscsaládból származott, megtért és a karitatív szolgálatnak szentelte életét. Az orvostörténész Haeger így ír erről: „Fabiola magával vitt az utcáról minden beteget, személyesen foglalkozott a nyomorultakkal, az éhínség és a betegségek áldozataival.” A középkorban számtalan kórház jött létre, általában a kolostorok épületeiben, és Domus Dei, vagyis Isten háza volt a nevük, illetve Franciaországban Hotel-Dieu, ahogyan még ma is nevezik a nagyobb gyógyító intézményeket.

A kórházak, a betegek gyógyítása a hitből született meg, mert a szegény és beteg embert a szenvedő Krisztussal azonosították. A középkori orvoslás történetéről szóló könyvekben olvashatjuk, hogy a polgári hatóságok nem foglalkoztak a betegek módszeres gyógyításával, a kolostorokban működő gyógyító központok viszont „nem csupán kórházak voltak, hanem oktatással is foglalkoztak, oda jártak azok a fiatalok, akik orvosi ismereteket akartak tanulni a görög és latin kéziratokból, amelyeket féltve őriztek azokban az apátságokban, ahová gyógyulni mentek a betegek.” A szerzetesek tanították az orvoslást. Megkülönböztették a természetfeletti gyógyítást, vagyis a lélek betegségeinek kezelését és a természetes gyógyítást, vagyis a betegek gyógyítását, az orvostudomány tanulmányozását és oktatását.

A kórházak a modern korban is az egyház kezdeményezésére jöttek létre. Olaszország élen járt ezen a területen, Bologna, Padova, Róma évszázadokon keresztül egész Európa számára központi hely volt. Még Luther is elismerően nyiltakozott a római kórházakról: „Becsületes, lefátyolozott nővérek jönnek mindennap, szolgálják a szegényeket, majd hazamennek. Láttam Firenzében is, milyen nagy gondot fordítanak a kórházakra.”

A kórházak születésének teológiai okai című fejezetben Agnoli rámutat arra, miért az egyház berkeiben jöttek létre a kórházak. Három okot sorol fel.
-    Csak a kereszténységben lett Isten emberré Krisztusban, aki kinyilatkoztatta Isten jóságát és irgalmát és ránk hagyta a minden ember iránti szeretet parancsát.
-    Földi életében Krisztus a test és a lélek gyógyítója és maga is
szenvedő volt. Ahogyan a középkori teológusok mondták: Christus medicus et infirmus (gyógyító és gyenge Krisztus).
-    A Jézus szenvedéséről való elmélyült meditáció a középkorban rávilágított arra, mi a keresztények kötelessége azok felé, akik bármiféle keresztet hordoznak. Innen ered a gyógyító rendek szabályzatában a Domini nostri pauperes, azaz a mi Urunk szegényeinek szolgái kifejezés.

A szerző végül rávilágít arra is, hogy Európán kívül, Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában az első kórházakat szintén a katolikus és protestáns keresztény missziós rendek alapították, és a keresztény egyházak egészségügyi intézményei ma is nagy szerepet töltenek be sok olyan országban is, ahol a keresztények kisebbségben vannak, mint például Indiában, Bangladeshben, Fekete-Afrikában. Magyar Kurír

MOTTÓ: "Uram! Köszönöm a gyógyulásba vetett hitet!"

" Szívesen imádkozzatok a nap folyamán, többször is. Érezzétek meg, mennyire szükségetek van az imára, és ne féljetek az imával járó erőfeszítéstől. Az imádság kitágítja az ember szívét, hogy befogadhassuk Isten ajándékát, vagyis magát az Urat."          (Boldog Calcuttai Teréz anya)

 

EGY MOSOLY...

Egy mosoly Istenre, tőle jön minden adomány.

Egy mosoly az Atyára mindig egy külön imával, egy mosoly a Szentlélekre.

Egy mosoly Jézusra, akivel a szentmisén, a szentáldozásban, a látogatásokban találkozunk.

Egy mosoly az Istenanyára, akinek példájára kell alakítanunk életünket.

Egy mosoly őrangyalunkra, mert őt Isten adta nekünk, hogy az égbe vezessen.

Egy mosoly szüleinkre, testvéreinkre, hogy az öröm fáklyái legyünk.

Egy mosoly mindazokra, akikkel az Úr a nap folyamán találkoznunk enged.

        Részlet Szent Gianna Beretta imájából           

    Tájékoztatók, események

Szent Kamill lett a mentők védőszentje    Felavatták Szent Kamill szobrát a Horvátzsidány melletti egyedülálló szoborparkban. Ő lett a mentők védőszentje.

   13.   LELKI  HÉTKÖZNAPI ÚTRAVALÓ

MOTTÓ:

" Szívesen imádkozzatok a nap folyamán, többször is. Érezzétek meg, mennyire szükségetek van az imára, és ne féljetek az imával járó erőfeszítéstől. Az imádság kitágítja az ember szívét, hogy befogadhassuk Isten ajándékát, vagyis magát az Urat."   (Boldog Calcuttai Teréz anya)

Szent József műhelyében

Megpihent Szent József, gyaluját lerakta,

hulló verejtékét kötényének adta.

Gondjait számlálva maga elé nézett,

mikor a kis Jézus csendesen belépett.

Valamit keresett lécek alá bújva,

óvatosan nehogy megsérüljön újja.

Két kis fadarab lett türelmének bére...

/nem tudta mitől lett hevesebb a vére!/

Letérdelt a földre szöggel, kalapáccsal

ahogy tette azt már oly sokszor az áccsal...

Mit készít magának: falovat, vagy kardot?

Nem. A szorgos kis kéz egy keresztet tartott!

József sóhajtása törte meg a csendet,

Titkolva keményen, hogy mily nagyon szenved.

Megcsókolta Jézust némán, könnyes szemmel,

Ki megváltást hoz majd fényes győzelemmel!

Greschner Györgyi ©(author), 2010.

Jó ha tudjuk és tudatosítjuk: "Isten sohasem ajándékoz önmagánál kevesebbet." (Szent Ágoston)

Loyolai Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem.                                                                                   
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
És juttass magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged mindörökkön örökké. Ámen.

109 éve született Szent Teréz anya

Miként a kétezer évvel ezelőtt született Jézus a szeretet királya, csodatevő, gyógyító apostola volt, úgy szolgálta végig krisztusi szellemben, a szeretet misszionáriusaként a XX. század utolsó kétharmadát Kalkuttai Szent Teréz, Teréz anya.

Teréz anya Agnes Gonxha Bojaxhiuk néven látta meg a napvilágot 1910. augusztus 27-én Üszküb (ma Szkopje) városában. A Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusainak rendjéhez ma már négyezer apáca és négyszáz szerzetes tartozik, tevékenységüket hárommillió önkéntes segíti. Öt földrész csaknem százötven országában – hazánkban is – jelen vannak, gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket. Teréz anya boldoggá avatása 2003-ban volt. 2016. szeptember 4.-én Ferenc pápa a szentek sorába emelte.

                                Teréz anya:
                                    Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
                               Az élet élet - éljed!
 

Teréz anya tiszteletére avattak emléktáblát Budapesten

2016. szeptember 3. szombat 22:00

A Teréz anya harminc évvel ezelőtti látogatására emlékeztető táblát a szeptember 3-i, első szombati szentmise után áldotta meg a főváros XII. kerületében levő városmajori Jézus Szíve-templomban Erdő Péter bíboros. Boldog Kalkuttai Terézt szeptember 4-én avatta szentté Ferenc pápa Rómában.

Szent Teréz imája:
'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZENT FERENC IMÁJA

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé,

hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,

ahol egyenetlenség, oda egyetértést,

ahol tévedés, oda igazságot,

ahol kétely, oda hitet,

ahol kétségbeesés, oda reményt,

ahol árnyék, oda fényt,

ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni

minthogy vigaszra várjak.

Inkább én törekedjem megértésre,

minthogy megértést óhajtsak.

Inkább én szeressek, minthogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat,

és ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak,

és ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre. Amen.

(szöveg változat) 

Uram, tégy engem a te békédnek eszközévé!

Add, hogy: hol a gyűlölet tombol, oda a szeretet vigyem.

Ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem.

Ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem.

Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem.

Ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem.

Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem.

Ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömöt vigyem.

Ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem.

Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!

    14.   Szent Pál év    2008 - 2009 (archív anyag)

A SZERETET HIMNUSZA ( I. Kor. 13, 1-14, 1)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET.

Törekedjetek a szeretetre!

   15. A Biblia Éve – 2008 - 2009. (archív anyag)

         A Papok Éve - 2009 - 2010. (archív anyag) http://papsageve.katolikus.hu

                   A Családok Éve - 2011-> lásd a Püspöki Konferencia levele, 2010.12.26.

            http://www.csaladeve.hu/

        

-------------------------------------------------------------------------------
Egyéb aktualitásokhoz:

Dalszöveg https://www.youtube.com/watch?v=nuvbB6S5OPg

Mert a haza nem eladó.
Ezüst pénzre sem váltható.
Mert a haza lelked része,
Határait beléd véste
Ezer éve,
Ezer éve a hit.

Mert a haza kereszted is.
Betlehemi csillagod is.
Hiába tiporták hadak él,
Hiába tiporták hadak él.
Mert a haza
Mert a haza
Te magad vagy.

 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni
(részlet)

Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
Magasba vágyva tengni egyre lent,
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj...

... Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek.
De dönt? harcra nem elég erősnek...
 

... De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...

 

16. Mária Rádió      -> Mária rádió elő adás hallgatása

Ajánljuk figyelmébe minden kedves Tagtársunknak, hogy az FM 94,2 hullámhosszon elérhető - akár autóban is hallható!

A MÁRIA RÁDIÓ előadásairól bővebbet a Plébániákon (műsorfüzet), valamint a www.mariaradio.hu honlapon olvashatunk!

        Egyéb eseményekről -> Árpád házi Szent Kinga

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten áldása kísérje Önt és munkáját!

 

Utolsó frissítés: 2019.08.18.

 

http://www.kamilorvos.com    Honlap szerkesztő: Kovács Zoltán: zpkovacs@gmail.com